Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.odwolaniaegzaminyprawnicze.pl

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz przetwarza te dane w ramach własnej działalności gospodarczej. 
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.odwolaniaegzaminyprawnicze.pl   
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony oraz usług oferowanych na Stronie. 
 4. Dane osobowe – imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer identyfikacyjny PESEL, NIP, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres e-mail, a w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą również: firma, adres miejsca prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, REGON, a także dane o lokalizacji, identyfikator internetowy; 
 5. Zgoda – dobrowolne i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba fizyczna, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
 6. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, np.: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 7. Profilowanie –  dowolna zautomatyzowana forma przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania.
 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”).
 9. Polityka prywatności – niniejszy dokument określający zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.odwolaniaegzaminyprawnicze.pl   

§ 2
Informacje podstawowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest LEXykon spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, KRS: 0000732986, NIP: 5252751116, REGON: 380280634.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem e-mail:  biuro@odwolaniaegzaminyprawnicze.pl  lub telefonicznie pod nr +48 22 1228268.
 3. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter i formularz zamówienia produktu lub usługi, a także mailowo lub telefonicznie. 

§3
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych udostępnionych w formularzu zamówienia

Dane przekazane Administratorowi mogą być przetwarzane:

 1. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, takich jak: złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy; podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 b) RODO;
 2. w celu realizacji zawartej umowy; podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 b) RODO;
 3. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie mogą powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy; podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 f) RODO;
 4. w celach wynikających z obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie przepisów prawa, w szczególności na podstawie przepisów podatkowych; podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 c) RODO.

§4
Czas przechowywania danych

Dane osobowe Użytkowników do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, jakie mogą powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy/umów lub też do końca upływu okresu zobowiązania podatkowego, w zależności od tego, który z wyżej wskazanych okresów jest późniejszy.

§5
Przekazywanie innym podmiotom

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym podmiotom, w celu wykonania umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane w szczególności:
  1. podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi w zakresie obsługi prawnej i windykacji;
  2. podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi informatyczne;
  3. podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi w zakresie obsługi księgowej i podatkowej;
  4. bankowi, który prowadzi rachunki bankowe Administratora;
  5. ubezpieczycielowi Administratora;
  6. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Administrator oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych Użytkowników, które zostały określone w §4 i §5 Polityki Prywatności do państwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”).
 4. Administrator oświadcza, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazuj dane Użytkowników, które zostały określone w §4 i §5 Polityki Prywatności poza EOG. W przypadku zajścia  konieczności korzystania z podwykonawców albo partnerów spoza EOG w przyszłości, Administrator oświadcza, iż przy pomocy odpowiednich umów zapewni by takie podmioty trzecie spełniały adekwatnie wymogi przewidziane przez RODO.

§6
Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 2. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz lub do zawarcia i realizacji Umowy.
 3. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

§7
Możliwość wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko na podstawie zgody, w każdej chwili Użytkownik może tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli Użytkownik chciałby cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila do Administratora na adres: biuro@odwolaniaegzaminyprawnicze.pl 

§8
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Administrator oświadcza, że nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

§9
Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 10
Inne technologie

Administrator informuje Użytkownika, że może stosować następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • Google Analytics – narzędzie zapewniane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie Administrator może relaizować  opierając się na swoim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji Strony. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu przez Użytkownika z Strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. W ramach Google Analytics zbierane mogą być również dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu Strony Użytkownik może zadecydować, czy wyraża zgodę na zbieranie  takich danych, czy nie. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania ze Strony przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Szczegółowe informacje dotyczące tego narzędzia dostępne są pod następującym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 • Facebook Pixel –  narzędzia marketingowe, dostępne w ramach serwisu Facebook (www. facebook.com) i zapewniane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tego narzędzia Administrator może kierować do Użytkowników strony  reklamy w serwisie facebook. Działania w tym zakresie mogą byc realizowane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu własnych produktów lub usług. W celu kierowania reklam spersonalizowanych pod kątem  zachowań Użytkownika na Stronie, Administrator może w ramach Strony zaimplemetować Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu  Użytkownika ze Strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Administrator informuje, że Facebook może jednak łączyć te informacje z innymi informacjami o Użytkowniku zebranymi w ramach korzystania przez Użytkownika z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od Administratora Strony, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu Strony Użytkownik może zadecydować, czy wyraża zgodę na korzystanie w jego przypadku przez Administratora z Pixela Facebooka, czy nie.
 • Narzędzia społecznościowe – na Stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Google, LinkedIN. Użytkownik wyświetlając Stronę zawierającą taką wtyczkę powoduje, że jego przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do  przeglądarki Użytkownika  i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła  Stronę, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z  adresem IP) jest przez  przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli Użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na  Stronie do jego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli Użytkownik użyje danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty Użytkownika. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz  prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkownika zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na Stronie bezpośrednio profilowi Użytkownika w danym serwisie, to przed wizytą na Stronie musi się wylogować z tego serwisu. Użytkownik może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów. 

§ 11
Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§12
Uprawnienia Użytkowników w zakresie ochrony ich danych osobowych

 1. Administrator informuje, że Użytkownik posiada prawo do:
  1) dostępu do swoich danych osobowych;
  2) sprostowania danych osobowych;
  3) usunięcia danych osobowych;
  4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6) przenoszenia danych osobowych.
 2. Administrator oświadcza, że szanuje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i podejmuje wszystkie możliwe kroki by ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 3. Administrator informuje, że wymienione w §9 ust. 1 Polityki Prywatności uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach Administrator może zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Odmowa uwzględnienia żądania możliwa jest jednak jedynie po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna i zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
 4.  Użytkownik może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu Administrator niezwłocznie zaprzestaje przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym celu.
 5. Swoje uprawnienia Użytkownik może zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do Administratora na adres biuro@odwolaniaegzaminyprawnicze.

§13
Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli Użytkownik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§14
Postanowienia końcowe 

1.  W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.05.2023 r.